Description

të gjitha procedurat që përfshijnë heqjen e pjesshme ose totale të organeve gjenitale të jashtme të grave, ose dëmtime të tjera të organeve gjenitale të grave për arsye jo-mjekësore

Additional notes and information

Terminologjia e përdorur për këtë procedurë ka pësuar ndryshime të ndryshme. Gjatë viteve të para në të cilat praktika u diskutua jashtë grupeve praktikuese, zakonisht referohej si "rrethprerja e grave" (synetia femërore). Ky term, megjithatë, tërheq një paralele me rrethprerjen e meshkujve dhe si rezultat krijon konfuzion në mesin e këtyre dy praktikave të dallueshme. Shprehja "gjymtim gjenital i femrave" fitoi një mbështetje në rritje nga fundi i viteve 1970. Fjala gjymtim përcakton një dallim të qartë gjuhësor nga rrethprerja mashkullore dhe thekson dëmtimin dhe shkallën e rëndesës së veprimit. Përdorimi i fjalës "gjymtim"përforcon faktin se praktika është shkelje e të drejtave të vajzave dhe grave dhe në këtë mënyrë ndihmon në promovimin e avokimit kombëtar dhe ndërkombëtar për braktisjen e saj. Në vitin 1990, ky term u miratua në konferencën e tretë të Komitetit Ndër-Afrikan mbi Praktikat Tradicionale që Ndikojnë në Shëndetin e Grave dhe Fëmijëve, në Addis Abeba, Etiopi. Nga fundi i viteve 1990-të, termat "prerje gjenitale femërore" dhe "gjymtim/prerje gjenitale femërore" u përdorën gjithnjë e më shumë. Preferenca për këtë term ishte pjesërisht për shkak të pakënaqësisë me kuptimin negativ të bashkangjitur me termin "gjymtim" dhe disa prova që përdorimi i kësaj fjale po largonte komunitetet praktikuese dhe ndoshta pengonte procesin e ndryshimit shoqëror për eliminimin e gjymtimi gjenital. Burimi për shënim: Organizata Botërore e Shëndetësisë - OBSH (2008). Eliminimi i gjymtimit gjenital të femrave: Një deklaratë ndërinstitucionale - UNAIDS, UNDP, UNECA, UNESCO, UNFPA, UNHCHR, UNHCR, UNICEF, UNIFEM, OBSH.