Description

Практика, при която частично или изцяло се премахват външните женски гениталии или се нараняват женските генитални органи, без здравни или медицински причини.

Additional notes and information

Практиката се извършва главно от традиционно обрязващи лица, които често заемат важна роля в общностите, например присъстват на раждания. Все по-често обаче гениталното осакатяване на жени се извършва и от доставчици на здравни грижи. Гениталното осакатяване на жени е увреждаща практика, която представлява крайна форма на дискриминация срещу жените и е международно призната като нарушаване на правата на човека на жените и момичетата. Гениталното осакатяване на жени се извършва във всички части на света, а в някои култури е и изискване за сключване на брак и се счита за ефективен метод за контрол на сексуалността на жените и момичетата. Практиката нарушава също и правата на жените на здраве, сигурност и физическа неприкосновеност, правото да не бъдат подлагани на мъчения и жестоко, нечовешко или унизително третиране, както и правото на живот, ако процедурата причини смърт.