Description

leje nga puna për të cilën gruaja ka të drejtë për një periudhë të vazhdueshme para dhe pas lindjes

Additional notes and information

Në parim, është një e drejtë e patransferueshme, përveç nëse parashikohet në ligjin kombëtar një mundësi për të transferuar të drejtat e lehonisë tek babai ose tek një anëtar tjetër i familjes në rrethana specifike.