Description

tillämpning av opartiskhet och rättvisa i fördelningen av förmåner och skyldigheter mellan kvinnor och män

Additional notes and information

Begreppet inbegriper utgångspunkten att att kvinnor och män har olika behov och maktpositioner och att dessa skillnader ska identifieras och åtgärdas på ett sätt som rättar till obalansen mellan könen. Detta kan innebära principen om likabehandling, eller att en annan behandling som anses jämbördig tillämpas när det gäller rättigheter, förmåner, skyldigheter och möjligheter.
Trots att de ofta används omväxlande är likvärdig (equity) och jämlikhet (equality) två vitt skilda begrepp. Medan det i internationella fördrag om mänskliga rättigheter ofta hänvisas till "jämlikhet" använder man i andra sektorer ofta termen "likvärdig". Termen ”likvärdig behandling” har ibland använts på ett sätt som återskapar stereotyper om kvinnors roll i samhället då det antyder att kvinnor bör behandlas rättvist i enlighet med de roller de för närvarande utför. Denna förståelse riskerar att bevara ojämlika könsrelationer och konservera könsstereotyper som är ofördelaktiga för kvinnor. Termen bör därför användas med försiktighet för att säkerställa att den inte döljer en motvilja att tala mer öppet om diskriminering och ojämlikhet.