Description

sigurimi i drejtësisë dhe të drejtës në shpërndarjen e përfitimeve dhe përgjegjësive midis grave dhe burrave

Additional notes and information

Koncepti njeh se gratë dhe burrat kanë nevoja dhe fuqi të ndryshme dhe që këto ndryshime duhet të identifikohen dhe adresohen në një mënyrë që korrigjon çekuilibrat midis gjinive. Kjo mund të përfshijë trajtim të barabartë ose trajtim që është i ndryshëm, por konsiderohet ekuivalent në aspektin e të drejtave, përfitimeve, detyrimeve dhe mundësive. Megjithëse përdoren shpesh në mënyrë të njëtrajtshme, barazia dhe drejtësia janë dy koncepte shumë të dallueshme. Ndërsa traktatet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut i referohen ‘barazisë’, në sektorë të tjerë shpesh përdoret termi ‘barazi’. Termi 'drejtësi gjinore’ është përdorur ndonjëherë në një mënyrë që përjetëson stereotipet për rolin e grave në shoqëri, duke sugjeruar që gratë duhet të trajtohen ‘në mënyrë të drejtë ’në përputhje me rolet që ato kryejnë. Ky lloj të kuptuari rrezikon të përjetësojë marrëdhënie të pabarabarta gjinore dhe të ngurtësojë stereotipet gjinore që janë të dëmshme për gratë. Prandaj termi duhet të përdoret me kujdes për të siguruar që nuk maskon një ngurrim për të folur më hapur për diskriminimin dhe pabarazinë.