Description

zabezpečenie objektívnosti a spravodlivosti pri rozdeľovaní prínosov a povinností medzi ženami a mužmi

Additional notes and information

Tento koncept uznáva, že ženy a muži majú rôzne potreby a právomoci a že tieto rozdiely by sa mali identifikovať a riešiť spôsobom, ktorý napraví nerovnováhu medzi pohlaviami. Môže to zahŕňať rovnaké zaobchádzanie, alebo iné zaobchádzanie, ktoré sa považuje za rovnocenné v zmysle práv, prínosov, povinností a príležitostí. Hoci sa často používajú zameniteľne, rovnosť a spravodlivosť sú dva veľmi odlišné pojmy. Kým sa medzinárodné zmluvy v oblasti ľudských práv odvolávajú na „rovnosť“, v iných sektoroch sa často používa pojem „spravodlivosť“. Pojem „rodová spravodlivosť“ sa niekedy používa spôsobom, ktorý naďalej používa stereotypy týkajúce sa úlohy žien v spoločnosti, čo naznačuje, že so ženami by sa malo zaobchádzať „spravodlivo“ v súlade s úlohami, ktoré vykonávajú. Toto chápanie prináša riziko pretrvávania nerovných rodových vzťahov a upevňovanie rodových stereotypov, ktoré poškodzujú ženy. Preto by sa tento pojem mal používať opatrne, aby sa zabezpečilo, že nebude zakrývať neochotu hovoriť otvorenejšie o diskriminácii a nerovnosti.