Description

Гарантиране на справедливостта в разпределението на придобивките и отговорностите между жените и мъжете.

Additional notes and information

Концепцията на равноправието признава, че жените и мъжете имат различни нужди и правомощия и че тези различия следва да се откриват и преодоляват по начин, чрез който се коригира дисбалансът между половете. Това може да включва равно третиране или третиране, което е различно, но считано за еквивалентно от гледна точка на права, придобивки, задължения и възможности. Макар че често се използват взаимозаменяемо, равенството и равноправието са две много различни понятия. Докато в международните договори относно правата на човека се използва „равенство“, в други сектори се използва често терминът „равноправие“. Терминът „равноправие на половете“ понякога се използва по начин, който поддържа стереотипите относно ролята на жените в обществото, като предполага, че жените следва да се третират „справедливо“ в съответствие с ролите, които те изпълняват. Това разбиране крие рискове, свързани с поддържането на отношения на неравенство между половете и укрепване на стереотипи относно половете, които са в ущърб на жените. Следователно терминът следва да се използва с внимание, за да се гарантира, че не служи за прикриване на нежелание да се говори по-открито относно дискриминацията и неравенството.