Description

zapewnienie uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści i obowiązków między kobietami a mężczyznami

Additional notes and information

W tym pojęciu rozpoznaje się, że kobiety i mężczyźni mają różne potrzeby i prawa, a różnice te powinny zostać zidentyfikowane i rozwiązane w sposób korygujący nierównowagę pomiędzy płciami. Może to obejmować równe traktowanie lub traktowanie, które jest różne, ale uznawane za ekwiwalentne pod względem praw, korzyści, obowiązków i możliwości. Chociaż często używa się ich wymiennie, równość płci i sprawiedliwy podział ról między płciami to dwie bardzo różniące się od siebie koncepcje. Chociaż w międzynarodowych traktatach dotyczących praw człowieka znajdują się odniesienia do „równości”. w innych sektorach często używa się terminu „sprawiedliwy podział ról". Termin „sprawiedliwy podział ról między płciami” był czasami używany w sposób, który utrwalał stereotypy dotyczące roli kobiet w społeczeństwie, sugerując, że kobiety należy traktować „uczciwie” zgodnie z pełnionymi przez nie rolami. Z tym rozumieniem wiąże się ryzyko utrwalania nierównych relacji pomiędzy płciami i umacniania stereotypów płciowych szkodliwych dla kobiet. Terminu tego należy więc używać ostrożnie, aby mieć pewność, że nie kryje się za nim niechęć do bardziej otwartej dyskusji na temat dyskryminacji i nierówności.