Description

zagotovitev poštenosti in pravičnosti pri porazdelitvi koristi in odgovornosti med ženskami in moškimi

Additional notes and information

Pojem pripoznava, da imajo ženske in moški različne potrebe in moč ter da je potrebno te razlike prepoznati in obravnavati na način, ki popravi neravnovesja med spoloma. To lahko vključuje enako obravnavo ali obravnavo, ki je drugačna, vendar šteje za enakovredno, kar zadeva pravice, ugodnosti, obveznosti in možnosti.
Čeprav se izraza enakost in enakopravnost pogosto uporabljata medsebojno zamenljivo, gre za dva zelo različna koncepta. Medtem ko se mednarodne pogodbe o človekovih pravicah nanašajo na „enakost“, se v drugih sektorjih pogosto uporablja izraz „enakopravnost“. Izraz „enakopravnost spolov“ se včasih uporablja na tak način, da ohranja stereotipe o ženski vlogi v družbi in nakazuje, da bi bilo treba ženske obravnavati „pošteno“ v skladu z vlogami, ki jih prevzemajo. Tako razumevanje prinaša tveganje, da se ohranjajo neenaki odnosi med spoloma in utrjujejo spolni stereotipi, ki škodijo ženskam. Zato je ta izraz treba uporabljati previdno, da ne bi prikrival odpora do bolj odprtega govora o diskriminaciji in neenakosti.