Description

политика или практика што е воглавно симболична и подразбира обид да се исполнат сопствените обврски во поглед на утврдените цели, како доброволните или задолжителните родови квоти, со ограничени напори или гестови, особено кон малцинските групи и жените, на начин на кој нема да се смени моќта во која доминира мажот, и/или организациските услови

Additional notes and information

Оваа практика често се забележува во именувањето кандидати за избори.