Description

dyskryminacja mająca miejsce, kiedy z pozoru neutralny przepis, kryterium lub praktyka stawiałaby osoby danej płci w szczególnie niekorzystnym położeniu w porównaniu z osobami innej płci, chyba że dany przepis, kryterium lub praktyka są obiektywnie uzasadnione zgodnym z prawem celem, a środki osiągnięcia tego celu są właściwe i niezbędne

Additional notes and information

Pojęcie to skupia się na skutku danej zasady lub praktyki oraz uwzględnia codzienne realia społeczne. Dyskryminacja pośrednia ma miejsce, kiedy prawo, polityka lub program nie wydają się dyskryminacyjne, ale skutkują dyskryminacją po wdrożeniu. Może to mieć miejsce na przykład, kiedy kobiety są w niekorzystnym położeniu w porównaniu do mężczyzn względem czerpania z określonej możliwości lub korzyści ze względu na istniejące już nierówności. Przy zastosowaniu prawa neutralnego pod względem płci istniejący brak równości może się utrzymywać lub nasilić.