Description

diskriminācija, kas rodas, kad acīmredzami neitrāls nosacījums, kritērijs vai prakse viena dzimuma personām radītu īpaši neizdevīgu stāvokli salīdzinājumā ar cita dzimuma personām, izņemot gadījumus, kad šāds nosacījums, kritērijs vai prakse ir objektīvi pamatoti ar likumīgu mērķi un līdzekļi šā mērķa sasniegšanai ir atbilstoši un nepieciešami

Additional notes and information

Koncepcijā galvenā uzmanība ir vērsta uz noteikuma vai prakses ietekmi un ņemta vērā ikdienas sociālā realitāte. Netiešā diskriminācija rodas, kad tiesību akts, politika vai programma nav diskriminējoša, taču tai ir diskriminējošas sekas īstenošanas laikā. Šāda situācija var rasties, piemēram, ja iepriekš pastāvošas nelīdztiesības dēļ sievietes atrodas neizdevīgākā stāvoklī nekā vīrieši attiecībā uz īpašu iespēju vai ieguvumu pieejamību.