Description

Дискриминация, при която привидно неутрална разпоредба, критерий или практика поставя единия пол в особено неблагоприятно положение в сравнение с лица от другия пол , освен ако тази разпоредба не е обективно обоснована с легитимна цел, а средствата за постигането й са подходящи и необходими.

Additional notes and information

Концепцията е съсредоточена върху ефекта от законодателството или практиката и отчита ежедневните социални реалности. Непряката дискриминация възниква, когато закон, политика или програма не изглежда дискриминационна, но оказва дискриминационен ефект, когато бъде приложена. Това може да се случи например, когато жените се оказват в по-неблагоприятно положение в сравнение с мъжете по отношение на възможност или предимство, поради предварително съществуващи неравенства. Прилагането на неутрален по отношение на половете закон, може да запази съществуващото неравенство или да го задълбочи.