Description

Syrjintä on välillistä, jos näennäisesti yhdenvertainen sääntö, peruste tai käytäntö saattaa jonkun muita epäedullisempaan asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella, paitsi jos säännöllä, perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia

Additional notes and information

Käsitteessä keskitytään säännön tai käytännön vaikutukseen ja otetaan huomioon arkipäivän sosiaalinen todellisuus. Välillisestä syrjinnästä on kyse, kun laki, toimintalinja tai ohjelma ei vaikuta olevan syrjivä, mutta täytäntöön pantaessa se vaikuttaa syrjivästi. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun naiset ovat heikommassa asemassa kuin miehet tietyn mahdollisuuden tai edun käyttämisen kannalta ennestään olemassa olevan epätasa-arvon vuoksi. Sukupuolineutraalin lain soveltaminen voi jättää epätasa-arvon voimaan tai pahentaa sitä.