Description

perspektivë që merr parasysh ndryshimet e bazuara në gjini kur shqyrton çdo fenomen, politikë ose proces shoqëror

Additional notes and information

Perspektiva gjinore përqendrohet veçanërisht në dallimet e bazuara në gjini në status dhe pushtet dhe konsideron se si një diskriminim i tillë formon nevojat imediate, si dhe interesat afatgjata, të grave dhe burrave. Në një kontekst politik, marrja e një perspektive gjinore është një strategji për t'i bërë shqetësimet dhe përvojat e grave, si dhe burrave një dimension integral të hartimit, zbatimit, monitorimit dhe vlerësimit të politikave dhe programeve në të gjitha sferat politike, ekonomike dhe shoqërore, në mënyrë që gratë. Në një kontekst të politikës publike, marrja e një perspektive gjinore është një strategji për t'i bërë shqetësimet dhe përvojat e grave, si dhe burrave një dimension integral të hartimit, zbatimit, monitorimit dhe vlerësimit të politikave dhe programeve në të gjitha sferat politike, ekonomike dhe shoqërore, në mënyrë që gratë dhe burrat të përfitojnë në mënyrë të barabartë dhe pabarazia nuk është përjetësuar.