Description

Att ta hänsyn till könsrealterade skillnader vid analysen av alla slags sociala företeelser, policies eller processer. Ett genusperspektiv fokuserar särskilt på könsrelaterade skillnader i förhållande till status och makt och hur sådan slags diskriminering påverkar kvinnors och mäns kortsikta och långsikta intressen.

Additional notes and information

Ur ett policyperspektiv utgör tillämpningen av ett genusperspektiv en strategi för att säkerställa att både kvinnors och mäns behov och erfarenheter blir en integrerad del vid utformningen, implementeringen, uppföljningen och utvärderingen av policies och programsatsningar inom alla politiska, ekonomiska och samhällliga områden så att kvinnor och män erhåller samma fördelar och ojämställdhet inte återskapas.