Description

лице кое најчесто го назначува владата или парламентот, со значителен степен на независност и со мандат да ги застапува интересите на јавноста преку истражување и постапување по претставки за несоодветно управување или повреда на правата

Additional notes and information

Во многу земји во кои народниот правобранител/народната правобранителка има обврска да ги штити човековите права, тој/таа се признава и како Национална институција за човекови права.