Description

sieviešu un meiteņu pilnīga un līdztiesīga dalība izglītības, politiskajā, pilsoniskajā, ekonomiskajā, sociālajā un kultūras dzīvē valsts, reģionālā un starptautiskā līmenī un visu veidu dzimumdiskriminācijas izskaušana; šie ir starptautiskās sabiedrības prioritārie mērķi