Description

odmietnutie uznania, že roly a povinnosti žien/dievčat a mužov/chlapcov sa priznávajú, resp. ukladajú na základe špecifických spoločenských, kultúrnych, hospodárskych a politických súvislostí

Additional notes and information

Projekty, programy, politiky a postoje, ktoré si nevšímajú rodové hľadisko, tieto rozdielne úlohy a rozličné potreby nezohľadňujú. Preto si zachovávajú status quo a nebudú sa snažiť zmeniť nerovnakú štruktúru rodových vzťahov.