Description

неможност да се согледа дека улогите и одговорностите на жените/девојчињата и мажите/момчињата им се припишани или наметнати во специфични општествени, културни, економски и политички контексти

Additional notes and information

Родово слепи проекти, програми, политики и ставови се оние што не ги земаат предвид овие различни улоги и разноврсни потреби. Затоа тие одржуваат status quo и не помагаат да се трансформира нееднаквата структура на родовите односи.