Description

koncept që nënkupton që të dy, gratë dhe burrat, kanë qasje të barabartë në përdorimin dhe përfitimin nga të gjitha burimet specifike (materiale, financiare, njerëzore, sociale, politike, etj.)