Description

концепт што подразбира и жените и мажите да имаат еднаков пристап до одредени ресурси (материјални, финансиски, човечки, општествени, политички итн.), до нивната употреба и до придобивките од овие ресурси