Description

Повторно виктимизиране на жертвата на насилие и трафик на хора.

Additional notes and information

За да се ограничи или избегне рискът от вторична виктимизация на жертвите, трябва да им се предоставят редица специфични услуги за консултация, подкрепа и съдействие, както и общи процедурни права и права на услуги, включително права на информация, зачитане на достойнството на жертвите по време на разпит (въздържане от действия, които могат да доведат до допълнителни страдания на жертвата по време на разследването), анонимност за някои жертви, съдебен процес при затворени врата при определени дела, скрининг на извършителя по време на даване на показания, служители, специализирани по въпросите на жертвите и др.