Description

viktimizimi dytësor ndodh kur viktima pëson dëm të mëtejshëm jo si rezultat i drejtpërdrejtë i veprës penale, por për shkak të mënyrës në të cilën institucionet dhe individët e tjerë trajtojnë me viktimën. Viktimizimi dytësor mund të shkaktohet, për shembull, nga ekspozimi i përsëritur i viktimës ndaj autorit të veprës, marrja në pyetje e përsëritur për të njëjtat fakte, përdorimi i gjuhës së papërshtatshme ose komentet e pandjeshme nga të gjithë ata që vijnë në kontakt me viktimat.

Additional notes and information

Për të kufizuar ose shmangur çdo rrezik të viktimizimit dytësor, një numër i shërbimeve të veçanta të këshillimit, mbështetjes dhe ndihmës duhet t'i ofrohen viktimës, si dhe të drejtat e përgjithshme procedurale dhe të shërbimit, duke përfshirë të drejtat e informacionit, respektimin e dinjitetit të viktimave gjatë marrjes në pyetje (abstenimi nga veprime që mund të çojnë në viktimizim dytësor të viktimës gjatë hetimit), anonimitet për viktima të caktuara, gjykime pas dyerve të mbyllura në raste të caktuara, shqyrtim nga kryesi gjatë dëshmisë, oficerë të specializuar në çështjet e viktimave, etj.