Description

K druhotnej viktimizácii dochádza, keď obeť čelí ďalšej ujme, nie však v dôsledku priameho trestného činu, ale v dôsledku spôsobu, akým s ňou zaobchádzajú inštitúcie a iné osoby. Sekundárna viktimizácia môže byť spôsobená napríklad opakovaným vystavením obete páchateľovi, opakovaným výsluchom o tých istých skutočnostiach, použitím nevhodného jazyka alebo necitlivými pripomienkami všetkých, ktorí prichádzajú do styku s obeťami.

Additional notes and information

S cieľom obmedziť alebo vyhnúť sa riziku druhotnej viktimizácie sa obeti musí poskytnúť určitý počet osobitných poradenských, podporných a asistenčných služieb, ako aj všeobecné procedurálne a servisné práva vrátane práva na informácie, rešpektovania dôstojnosti obetí počas vypočúvania (zdržanie sa úkonov, ktoré môžu počas vyšetrovania viesť k sekundárnej viktimizácii obete), zachovania anonymity v prípade niektorých obetí, súdneho pojednávania za zatvorenými dverami v určitých prípadoch, zabezpečenia kontroly nad páchateľom počas svedeckej výpovede, pracovníkov špecializovaných v oblasti problematiky obetí atď.