Description

proces me të cilin gratë fitojnë pushtet dhe kontroll mbi jetën e tyre dhe fitojnë aftësinë për të bërë zgjedhje strategjike

Additional notes and information

Fuqizimi i grave ka pesë përbërës: ndjenja e grave për vetëvlerësim; e drejta e tyre për të pasur dhe për të përcaktuar zgjedhjet; e drejta e tyre për të pasur qasje në mundësi dhe burime; e drejta e tyre për të pasur pushtet për të kontrolluar jetën e tyre, si brenda ashtu edhe jashtë shtëpisë; dhe aftësia e tyre për të ndikuar në drejtimin e ndryshimit shoqëror për të krijuar një rend më social dhe ekonomik, kombëtar dhe ndërkombëtar. Në këtë kontekst, arsimi, trajnimi, ngritja e vetëdijes, ndërtimi i vetëbesimit, zgjerimi i zgjedhjeve, rritja e qasjes dhe kontrolli mbi burimet dhe veprimet për të transformuar strukturat dhe institucionet që forcojnë dhe përjetësojnë diskriminimin gjinor dhe pabarazinë janë mjete të rëndësishme për fuqizimin e grave dhe vajzave për të kërkuar të drejtat e tyre.