Description

proces, ktorým ženy získavajú moc a kontrolu nad svojim životom a nadobúdajú schopnosť robiť strategické rozhodnutia

Additional notes and information

Posilnenie postavenia žien sa skladá z piatich zložiek: pocit sebaúcty u žien, ich právo na voľbu a rozhodovanie, ich právo na prístup k príležitostiam a zdrojom, ich právo na prevzatie kontroly nad svojimi vlastným životom, a to v rámci domova aj mimo neho a ich schopnosť ovplyvňovať smerovanie spoločenských zmien s cieľom vytvoriť spravodlivejší spoločenský a hospodársky poriadok na národnej a medzinárodnej úrovni. V tejto súvislosti sú dôležitými nástrojmi na posilnenie postavenia žien a uplatňovanie práv dievčat vzdelávanie, odborná príprava, zvyšovanie povedomia, budovanie sebavedomia, rozvoj rozhodovania, väčší prístup k zdrojom a kontrola zdrojov a opatrenia na transformáciu štruktúr a inštitúcií, ktoré posilňujú a zachovávajú rodovú diskrimináciu a nerovnosť.