Description

proces, kterým ženy získávají moc a kontrolu nad svými životy a možnost činit strategická rozhodnutí

Additional notes and information

Posilování postavení žen tvoří pět dílčích složek: vědomí žen o své vlastní hodnotě, právo žen mít možnost volby a uplatňovat ji, právo žen na přístup k příležitostem a zdrojům, právo žen mít moc nad vlastním životem jak v rodině, tak mimo ni a schopnost žen ovlivňovat směřování sociálních změn směrem k vytváření spravedlivějšího sociálního a hospodářského uspořádání jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní úrovni. V této souvislosti jsou důležitými nástroji pro posilování postavení žen a dívek při prosazování jejich práv vzdělávání, odborná příprava, zvyšování informovanosti, budování sebedůvěry, rozšiřování možností volby, větší přístup k samotným zdrojům a kontrola nad nimi a kroky k přeměně struktur a institucí, které posilují a zachovávají genderovou diskriminaci a nerovnost.