Description

динамиката на пристапување до различните ресурси што се генерираат, или што влегуваат во домаќинството, и нивното контролирање од страна на членовите на домаќинството

Additional notes and information

Нееднаквите односи на моќ меѓу жените и мажите има тенденција да ги става жените во понеповолна положба.