Description

Привеждане или опит за привеждане във финансова зависимост на дадено лице от друго лице чрез възпрепятстване или контролиране на неговия/нейния достъп до ресурси и/или независима икономическа дейност.