Description

parimi i së drejtës ndërkombëtare që mandaton shtetet të ushtrojnë kujdesin e duhur në parandalimin dhe hetimin e shkeljeve të të drejtave të njeriut, sigurimin e mbrojtjes për viktimat, ndëshkimin e autorëve dhe kompensimin e viktimës për shkeljet e të drejtave të njeriut

Additional notes and information

Detyrimi shtrihet jo vetëm në parandalimin e abuzimeve të të drejtave të njeriut nga shteti dhe agjentët e tij, por edhe në parandalimin e atyre nga sektori privat ose, më e rëndësishmja për gratë, nga qytetarë privatë. Në të kaluarën, shtetet kanë qenë të prirur të mbajnë një qëndrim pasiv në përballjen me rastet e shkeljeve të të drejtave të grave nga aktorët privatë. Themeli ligjor që kërkon kujdes të duhur është ankoruar në mënyrë të qëndrueshme në katër dekada traktatesh, konventash dhe praktikë gjyqësore ndërkombëtare. ( ndoshta ??: baza ligjore duhet te ketë ne themelet e saj -fjlaia duket si me qene ne gjysme)