Description

princip inom internationell lagstiftning som ålägger stater att iaktta vederbörlig omsorg i arbetet med att förhindra och utreda kränkningar av mänskliga rättigheter, tillhandahålla skydd för offer, straffa förövare och kompensera offret vars mänskliga rättigheter har kränkts

Additional notes and information

Skyldigheten omfattar inte endast att förhindra övergrepp mot mänskliga rättigheter begångna av staten och dess tjänstemän utan även att förhindra dem i den privata sektorn eller, i synnerhet för kvinnor, begångna av privatpersoner. Stater har tidigare i historien tenderat att inta en passiv hållning då de uppmärksammats på privata aktörers kränkningar av kvinnors rättigheter. Den rättsliga grunden för kravet på "vederbörlig omsorg" är grundligt förankrad i fördrag, konventioner och internationell rättspraxis under fyra decennier.