Description

комплементарноста меѓу интегрирањето на родовата перспектива и специфичните политики и мерки за родова еднаквост, вклучително и позитивните мерки