Description

Dvostruki pristup se odnosi na komplementarnost strategija uključivanja rodne perspektive ili urodnjavanja, sa ciljanim politikama i mjerama za ostvarivanje rodne ravnopravnosti, uključujući i afirmativne mjere. Nekada se naziva i “strategijom paralelnih putanja” (engl. twin-track strategy).