Description

përcaktimi i përmbajtjes së kulturave të sjelljes zyrtare dhe joformale në një mënyrë të tillë që kriteret ose standardet e përdorura për të vlerësuar dhe rregulluar gratë të ndryshojnë nga ato për burrat, duke përfituar nga kjo e fundit