Description

дефинирање на содржината на формалните и неформалните бихевиорални култури на тој начин што се користат различни критериуми или стандарди за да се проценат и регулираат жените и мажите, во полза на мажите