Description

Определяне съдържанието на формалната и неформалната култура на поведението по такъв начин, че използваните критерии или стандарти за оценяване и регулация за жените, се различават от тези за мъжете в полза на мъжете.