Description

të gjitha veprimet e dhunës fizike, seksuale, psikologjike ose ekonomike që ndodhin brenda familjes ose njësisë shtëpiake, pavarësisht nga lidhjet familjare biologjike ose ligjore, ose midis bashkëshortëve ose partnerëve të mëparshëm ose aktualë, pavarësisht nëse autori ka apo jo të njëjtin vendbanim si viktima