Description

Svaki akt fizičkog, seksualnog, psihološkog ili ekonomskog nasilja koji se dešava u okviru porodice ili domaćinstva, bez obzira na biološke ili pravne veze između članova porodice, ili između bivših ili aktuelnih supružnika ili partnera, bez obzira na to da li počinilac živi sa žrtvom.