Description

jakékoli fyzické, sexuální nebo psychické násilí, které ohrožuje bezpečnost nebo zájmy ohroženého člena rodiny a/nebo užití fyzického nebo citového donucování nebo hrozby za pomoci síly, včetně sexuálního násilí, pokud k nim dochází v rodině nebo v domácnosti

Additional notes and information

Zahrnuje zneužívání dětí, incest, bití manželky a pohlavní nebo jiné zneužívání kteréhokoli člena domácnosti. Pojmy násilí v rodině a domácí násilí jsou často zaměňovány, aniž by mezi nimi byl spatřován rozdíl. V mnoha evropských zemích je však pojem „domácí násilí“ překládán do národního jazyka a definován ve vnitrostátních právních předpisech jako násilí v rodině. Z tohoto důvodu může možnost poskytnutí ochrany a podpory ženským obětem domácího násilí záviset na definici rodiny, přičemž tato definice nemusí zahrnovat všechny formy rodinného uspořádání.