Description

caktimi i vendeve të punës ose llojeve të ndryshme të punës për gra dhe burra

Additional notes and information

Në ekonominë feministe, rregullat, normat dhe praktikat institucionale që rregullojnë ndarjen e detyrave midis grave dhe burrave dhe vajzave dhe djemve gjithashtu përbëjnë ndarjen gjinore të punës, e cila shihet si e ndryshueshme në kohë dhe hapësirë dhe vazhdimisht nën negociata. Forma më e përhapur është ndarja e punës së paguar dhe të papaguar mes grave dhe burrave në jetën private dhe publike.