Description

распределба на различни вработувања или различни видови работа меѓу жените и мажите

Additional notes and information

Во феминистичката економика, институционалните правила, норми и практики со кои се уредува распределбата на задачи меѓу жените и мажите и девојчињата и момчињата исто така претставуваат родова поделба на трудот, за која се смета дека е променлива во времето и просторот и постојано предмет на преговарање. Најраспространета форма е поделбата на платената и неплатената работа меѓу жените и мажите во приватниот и јавниот живот.