Description

концентрација на жени и мажи во различни сектори и занимања

Additional notes and information

Се сфаќа како подзастапеност или презастапеност на жени и мажи во занимања или сектори, што не се подредени по ниеден критериум. Овој поим се разликува од поимот „вертикална сегрегација“, кој се однесува на врвот на хиерархиската подреденост заснована на „посакуваните“ особини, како приходот, престижот и сл.