Description

përqendrim i grave dhe burrave në sektorë dhe profesione të ndryshme

Additional notes and information

Kuptohet si nën ose mbipërfaqësim i grave ose burrave në profesione ose sektorë, jo i rregulluar sipas një kriteri. Kjo është në kontrast me ndarjen vertikale, e cila ka të bëjë me majën e një porosie të bazuar në atributet ‘të dëshirueshme’ siç janë të ardhurat, prestigji, etj.