Description

reproduktiv, produktiv och samhällsförvaltande roll

Additional notes and information

Det sätt på vilket dessa former värderas påverkar hur kvinnor och män gör prioriteringar vid planeringen av program eller projekt. Genom att beakta eller inte beakta dessa funktioner kan man förbättra eller begränsa kvinnors möjligheter att ta del av utvecklingsmöjligheter.
I de flesta samhällen tar kvinnor med låg inkomst på sig alla dessa tre roller medan män främst åtar sig produktiva och samhällspolitiska verksamheter som oftast genererar mer betalning, status eller makt.
Kvinnors reproduktiva roll inbegriper vård och underhåll av den faktiska och framtida arbetskraften i familjen (ansvar för barnafödande och hushållsarbete). Kvinnors produktiva roll avser arbete som utförs av både kvinnor och män mot betalning i kontanter eller naturaförmåner (marknadsproduktion, informell produktion, inhemsk produktion, underhållsproduktion). Kvinnors samhällsförvaltande roll inbegriper arbete som oftast avser omsorg och betalt arbete samt tillhandahållande av kollektiva resurser som vatten, hälso- och sjukvård osv.