Description

roli riprodhues, produktiv dhe menaxhues i komunitetit

Additional notes and information

Mënyra se si vlerësohen këto forma ndikon në mënyrën se si gratë dhe burrat vendosin përparësitë në planifikimin e programeve ose projekteve. Marrja ose mosmarrja parasysh e këtyre formave mund të rrisë ose kufizojë shanset e grave për të përfituar nga mundësitë e zhvillimit. Në shumicën e shoqërive, gratë me të ardhura të ulëta marrin të tre rolet, ndërsa burrat kryesisht kryejnë veprimtari produktive dhe të politikave të komunitetit, të cilat zakonisht gjenerojnë pagesa, status ose pushtet. Roli riprodhues i grave përfshin kujdesin dhe mirëmbajtjen e fuqisë punëtore aktuale dhe të ardhshme të familjes (përgjegjësitë e lindjes së fëmijëve dhe detyrat shtëpiake). Roli prodhues i grave lidhet me punën e kryer nga gratë dhe burrat për pagesë në para ose në natyrë (prodhimi i tregut, prodhimi joformal, prodhimi në shtëpi, prodhimi i ekzistencës). Roli menaxhues i grave në komunitet përfshin punën që lidhet kryesisht me kujdesin dhe punën e papaguar, dhe sigurimin e burimeve kolektive si uji, kujdesi shëndetësor, etj.