Description

ide të paramenduara përmes të cilave femrave dhe meshkujve u caktohen në mënyrë arbitrare karakteristika dhe role të përcaktuara dhe të kufizuara nga gjinia e tyre

Additional notes and information

Stereotipet gjinore mund të kufizojnë zhvillimin e talenteve dhe aftësive natyrore të vajzave dhe djemve, grave dhe burrave, si dhe përvojat e tyre arsimore dhe profesionale dhe mundësitë e jetës në përgjithësi. Stereotipet për gratë janë rezultat dhe janë të shkaktuara nga qëndrimet, vlerat, normat dhe paragjykimet e ngulitura thellë ndaj grave.