Description

однапред создадени идеи со кои на жените и мажите произволно им се припишуваат одредени карактеристики и улоги одредени и ограничени од нивниот род

Additional notes and information

Родовото стереотипизирање може да го ограничи развојот на природните таленти и способности на девојчињата и момчињата, но и нивните образовни и професионални искуства и општо животните прилики. Стереотипите за жените се резултат на, но и причина за длабоко всадените ставови, вредности, норми и предрасуди за жените. Тие се користат за да се оправдаат и одржат историските односи на моќ на мажите врз жените, но и сексистичките ставови што го забавуваат напредокот на жените.