Description

akékoľvek rozlišovanie, vylúčenie alebo obmedzenie na základe pohlavia a rodu, ktoré má za následok alebo ktorého účelom je narušenie alebo zrušenie uznania, využívania alebo vykonávania ľudských práv a základných slobôd v politickej, hospodárskej, sociálnej, kultúrnej, občianskej alebo akejkoľvek inej oblasti ženami bez ohľadu na ich rodinný stav a na základe rovnosti žien a mužov

Additional notes and information

Môže sa vyskytnúť jednak prostredníctvom zákonov, ktoré majú za následok, resp. ktoré spôsobujú, že sa ženám odopiera výkon práva z dôvodu nedostatočného uznania už existujúceho znevýhodnenia a nerovnosti založenej na rodovej príslušnosti, ktorým ženy čelia (neúmyselná alebo nepriama diskriminácia), ako aj z dôvodu opomenutia zákonov, t. j. neprijatím potrebných legislatívnych opatrení na zabezpečenie úplnej realizácie práv žien, neprijatím a nedostatočným vykonávaním národných politík zameraných na dosiahnutie rodovej rovnosti a nedostatočným vymáhaním právnych predpisov. Diskriminácia môže vyplývať tak z právnych predpisov (diskriminácia de jure), ako aj z praxe (diskriminácia de facto). Dohovor CEDAW uznáva a rieši obe formy diskriminácie, či už sú obsiahnuté v právnych predpisoch, politikách, postupoch alebo v praxi.