Description

Mistahes soopõhised eristused, erandid või piirangud, mille eesmärk või tagajärg on olukord, kus naiste inimõigusi ja põhivabadusi on tunnistatud vähem või üldse mitte, kus naistel on vähem võimalusi või puuduvad võimalused kasutada või teostada inimõigusi ja põhivabadusi poliitikas, majanduses, sotsiaal-, kultuuri-, tsiviil- või mistahes muus valdkonnas meeste ja naiste võrdõiguslikkuse alusel olenemata nende perekonnaseisust

Additional notes and information

Võib tuleneda tegudest, mille tagajärjel ei võimaldata naistel teatud õigust kasutada, sest ei tunnistata soopõhist ebasoodsamasse olukorda seadmist ja ebavõrdsust, millega naised kokku puutuvad (kaudne diskrimineerimine), või tegevusetusest, s.o suutmatusest võtta vajalikke seadusandlikke meetmeid, et tagada naiste õiguste täielik teostamine, suutmatusest võtta vastu ja rakendada soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks vajalikku riiklikku poliitikat ning suutmatusest täita asjakohaseid seadusi. Diskrimineerimine võib tuleneda seadustest (de jure diskrimineerimine) või praktikast (de facto diskrimineerimine). Konventsioonis naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta (CEDAW) tuuakse välja mõlemad diskrimineerimise vormid olenemata sellest, kas need leiavad aset seadustes, poliitikas, menetlustes või praktikas.